.
 کد مطلب : 284         گروه :  284         تاریخ انتشار :  ۲۷ دی ۱۳۹۴         دیدگاه :  بدون دیدگاه       

احبک یا ظبی الوادی

احبک یا ظبی الوادی / ولو لحظک رمی فوادی اود اسهام نظراتک / الصابن گلبی الصادی ایا شربی الحلا بکاسی / وچلمتی و گهوتی وزادی او یا غنّاوة الغنّن / اوصوت البی حدا الحادی چنت سِر منوتی و شوگی / البیک اتحقّق امرادی او چنت الما یشح وصلک / اوکل وکتک علی بادی یغادی الاصبحت […]

IMG_0171

احبک یا ظبی الوادی / ولو لحظک رمی فوادی
اود اسهام نظراتک / الصابن گلبی الصادی
ایا شربی الحلا بکاسی / وچلمتی و گهوتی وزادی
او یا غنّاوة الغنّن / اوصوت البی حدا الحادی
چنت سِر منوتی و شوگی / البیک اتحقّق امرادی
او چنت الما یشح وصلک / اوکل وکتک علی بادی
یغادی الاصبحت عنّی / بعید اشبعّدک غادی
یچنت افدیک بگلیبی / و انته الچنت الی فادی
احسّ ابروحی اتحبک / من اول یوم میلادی
یوردة روض بستانی / او عین گلادة ابلادی
او یا سنبلة نیسانی / و سروری و بسمةاعیادی
أگولن بیک أود وحچی / مثل ماگال العبادی
دخل یزعل الدیراوی / وخل یغتاض العرادی
ألوم اللامنی بشوگک / ولوهم چام أستادی
هدیّه أهدی لک إقبلها / وگلّک شوفنی اشهادی ؟
صغت ترچیّه إلک چبدی / ولبّ حشای مدّادی
شعدّ اوصافک إشأحچی ؟ / یچّل ویمل تِعدادی
سُعاد أهلک مسمّینک ؟ / سعاده و خیر بسعادی
أردّد بِسمک الغالی / بَلَذ چلمات تردادی
أعرب حروف اسم شخصک / الما عرّبهن اسرادی
سِحِر ذِکرَک ینسینی / صلاة اللّیل وَ ورادی
أحبک یومٍ ابمهدک / وَنَه ازغیرون بمهادی
یَمِن وَجهَک صُبُح ضاوی / وقدّک رمح میّادی
ابشط دمعی الجری من اجلک / الی مِتگَیِّش مرادی
أمِس تورد چنت منّه / الضّحی ویفّلت ورّادی
ابروض محبتک زغرد / وغنّه وغرّد الشّادی
ألک یلفح عشج نبضی / ویجدح عاطفه زنادی
ابشاطی الشّوگ الک یمخر / بقوّه و عزم طرّادی
ولو أهلک یعادونی / إلک ولهلک ماعادی
غدیت نحیل من وجدک / دصدلی و شوفنی اشغادی ؟
أیا الغدّار بوعادک / وَنه الوفّای بوعادی
أنه الخلصیت بُودادک / وانته الخِنِت بودادی
اثنین بروض أغن چنّه / لچن خلّیتنی فرادی
طغیت بحسنک الیکتل / ابغی هالحسن متمادی
سلبت الکری من عیونی / طویت العمر بسهادی
لِحِت بمرایة خیالی / ابلمحة خطفةِ رگادی
أحس بیک اببطن عینی / ابگلبی وبین أبرادی
أشوفنّک وَلِمسنّک / وسمعنّک من تنادی
أرصدنّک بدلالی / اببالی بعالی ارصادی
أرودنّک ابفاکرتی / الفکر و الذکر رُوّادی
اعلیش تحش هِرش گلبی / ابمنجل خشن بولادی ؟
صبتنی ابسیف أاد وبشطّ / وشَد من سیف المرادی
دگلی اشجره و شنهو الصار / منی ویاک وشسادی ؟
خلیج إمودتی هایج / ونهر مودتک هادی
اترکتنی بحومه الحیره / اشن تهلات بطرادی
اهزمتنی ابجیش نچباتک / او فرّت شارده جیادی
و آنه الچنت ما أرضخ / الضدی و زاید اعنادی
اشدن لک حبل وصلی / لچنک ترخصی اشدادی
اوگعت بسگم من هجرک / وهلنایم عله اوسادی
اجر تهلات اجر حسرات / اجر ونات مترادی
اخیم رجوای گوضها / جفاک و کسر عمادی
الک ودیت الف شکوه / و دم دموعی مدادی
او چنت آمل اشوفنک / ابگربی و بین عوادی
لچن ما ظل امل عندی / دِخَل ترتاح حسادی
او خل یتونس الواشی / و عذولی و مجمع اضدادی
مثل مسعود بن سبتی / و سعد و سعید و سوادی
او عبدالباری و زباری / و عبد و عبید و عبادی
و حمد و حمید و محمد / و خوه حمود و حمادی
هذوله الکدروا عیشی / وشو خبرو حمادی
ابو ولفی العرفت اصله / من اصل معروف عبادی
لچن لا یا ظبی الوادی / اگصرت عن غایة ابعادی
احبک لاچن الاکثر / محبته اثرت بفوادی
وعَز منک ولذ منک / وجل کل حاضر و بادی
الهلی حبوه من گبلی / ابوی و مجمع اجدادی
احبه و چانت اتحبه / و تود ذکراه اسیادی
ومحبته مخضره ورده / و زهت بگلوب اولادی
و شمن طیبها الفوح / ابمهدی و عادل و هادی
و تظل تفوح لحفادی / عطر وحفاد احفادی
لحبه و همت بمحبته / رجل مرموق مو عادی
اله انشدت الشعر عشگه / و ضل افتخر بإنشادی
لحبه البی عرفت الله / و هوه السبب لرشادی
نعم هوه السبب لوجود / کل موجود و یجادی
الصلی علیه الله وگال / صلوا علیه یعبادی
الذی اتزین المیلاده / إبهذا الیوم کل نادی
و غشتنه ابنورها البهجه / العظیمه السرت ابلادی
نعم هوه النبی طاها  / الرسول المصطفی الهادی
اعدن عید میلاده / من اسمَه و افخر اعیادی
احیدن عن مدح ضده / ولا انلام بحیادی
احبه ولو یحرگونی / وصیر ارماد برمادی
محبته ولو یذرونی / وخَر ذرات بالوادی
محبته ببطن ذراتی / تتم الیوم میعادی

بدون دیدگاه